Air Condition skärpta lagkrav

Pik AB har Företagscertifikat och personligt certifikat för AC kategori V


Vi vill påminna om vikten att när du lämnar in din bil för att göra en service på AC kontrollera om servicestället / verkstaden har rätt certifikat för att göra arbetet. Utan ett företagscertifikat kategori V och att minst en person har ett personligt certifikat kategori V får inga arbeten göras med AC. Det kan bli dyrt för dig som riskerar få böta liksom företaget. Du måste själv försäkra dig om att det finns certifikat.

Sedan tidigare så kräver svensk lag att för att få göra ingrepp i mobila system som innehåller mindre än 3 kg fluorerade köldmedier, t ex en AC i en personbil med köldmediet HFC-134a, att minst en person har ett aktivt personcertifikat lägst kategori V på servicestället. Övriga personer kan arbeta under överseende av den certifierade personen om nödvändig kännedom och utrustning finns.

Behörighetsområdet för kategori V har definierats om från att tidigare gälla mobila system med mindre än 3 kg köldmediefyllning till att från 2017-07-01 innebära luftkonditioneringsutrustning i fordon. I den nya förordningen krävs att företaget har ett företagscertifikat för arbeten inom kategori V. Detta har tidigare gällt bara kategori I och II. Krav på företagscertifikat gäller fr o m 2017-07-01.

Saknas giltigt företagscertifikat får ingen AC-service utföras innan företaget erhållit företagscertifikat. Arbeten som utförs utan certifikat kan medföra miljösanktionsavgifter, både för företaget och personen. Tillsynsmyndighet för detta är kommunernas miljökontor.